Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mẹ đã là thành viên của Nestlé Mom&Me chưa? Đăng ký ngay

khởi đầu khỏe, sống vui khỏe

Share this Brand
X

Nestlé NAN OPTIPRO 4

Cho bé Khởi Đầu Vững Chắc – Khỏe Mạnh Dài Lâu

Khỏe mạnh dài lâu

 

MẸ CÓ BIẾT

DƯỠNG CHẤT THIẾT YẾU NÀO

GIÚP BÉ PHÁT TRIỂN KHỎE MẠNH DÀI LÂU?

 

MẸ CÓ BIẾT DƯỠNG CHẤT THIẾT YẾU NÀO GIÚP BÉ PHÁT TRIỂN KHỎE MẠNH DÀI LÂU?

(*) Đạm Whey thủy phân một phần . (**) Dị ứng đạm sữa bò và viêm da dị ứng. (***)Martina Weber, Veit Grote, Ricardo Closa-Monasterolo, Joaquı´n Escribano, Jean-Paul Langhendries, Elena Dain, Marcello Giovannini, Elvira Verduci, Dariusz Gruszfeld, Piotr Socha, and Berthold Koletzko for The European Childhood Obesity Trial Study Group. Lower protein content in infant formula reduces BMI and obesity risk at school age: follow-up of a randomized trial1–5. AJCN. First published ahead of print March 19, 2014 as doi: 10.3945/ajcn.113.064071.